Wettelijke vermeldingen

 

1. Identiteit

De website van HUBSIDE.STORE.Store is beschikbaar op het adres https://HUBSIDE.STORE.store (hierna de ‘website’) en wordt uitgegeven door HUBSIDE.STORE.STORE, een société par actions simplifiée (vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht) met een kapitaal van 3.000.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 834 267 072, met maatschappelijke zetel te Place de l'Université 16 Boîte 16, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, vertegenwoordigd door de voorzitter, de vennootschap SKF Group, een société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht) met maatschappelijke zetel te 1 rue Camille Claudel, 26100 Romans sur Isère, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Romans sur Isère onder het nummer 538 476 037, vertegenwoordigd door de heer Sadri Fegaier in zijn hoedanigheid van bestuurder (hierna ‘HUBSIDE.STORE.STORE’). Intracommunautair BTW-nummer: FR 50 834 267 072.

2. Contact

Tel.: +33 4 75 45 78 06
Contact formulier: Formulier 

3. Verantwoordelijke uitgever

Dhr. Sadri Fegaier

4. Functionaris voor gegevensbescherming

HUBSIDE.STORE.store heeft een functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna "DPO") aangesteld. U kunt contact opnemen met de DPO per e-mail op het adres: dpo.be@hubside.eu of per post op het adres: Place de l'Université 16 Boîte 16, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Om uw rechten op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen of hier meer informatie over te verkrijgen, kunt u contact opnemen via dit Formulier.

5. Hosting en creatie

De website wordt gehost door de vennootschap Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 – USA.
Tel.  (+206) 266-4064
Contact: http://aws.amazon.com 

6. Intellectueel eigendom – hyperlinks

      6.1 Intellectueel eigendom

Het merk ‘HUBSIDE.STORE Store’ is een beschermd merk dat is gedeponeerd bij het INPI (Institut National de la Propriété Industrielle in Courbevoie, Frankrijk). Het behoort toe aan HUBSIDE.STORE STORE.

Deze Website omvat alle informatietechnologische elementen (waaronder de software, IT-ontwikkelingen, webpagina's, tevens inhoudende (computer)programma’s en bron- en objectcode, domeinnamen, voorbereidende ontwerpwerkzaamheden, specificaties, bestekken en voorbereidende studies, gebruikersinformatie, databank), de huisstijl en/of grafische vormgeving (met inbegrip van projecten, modellen, prototypes, tekeningen en schema’s), de inhoud (waaronder tekstuele, grafische, geluids-, fotografische en multimedia elementen) de functionaliteiten en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen. De Website is de exclusieve eigendom van HUBSIDE.STORE.STORE. Alle rechten van reproductie of representatie zijn enkel voorbehouden aan HUBSIDE.STORE.STORE.

De Website en alle voornoemde elementen zijn beschermd door de bepalingen van het Wetboek van economisch recht betreffende intellectueel eigendom en de toepasselijke wetgeving, voor de volledige duur van de wettelijke bescherming, overal ter wereld.

Gebruikers van de Website (hierna te noemen "Gebruikers") krijgen een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en persoonlijk recht om de Website en de gegevens op de Website voor strikt privégebruik te raadplegen en te bekijken. Het aldus verleende recht bestaat uit:

  • het recht van toegang tot de verschillende pagina's van de Site en, indien van toepassing, tot de platforms;
  • het recht om de gegevens en informatie op de Site online te raadplegen.

 Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, openbaarmaking, overname, gebruik, wijziging, bewerking, vertaling, verspreiding of gebruik voor marketingdoeleinden van de Website of de elementen daarvan, op welke wijze of via welk medium (papier, digitaal,…..) dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HUBSIDE.STORE.STORE derhalve verboden, op straffe van schending van auteursrecht, tekeningen of modellenrecht, merkenrecht en/of databankenrecht. 

In het bijzonder stelt elk niet uitdrukkelijk toegestaan gebruik van de Website, van deze elementen, handelsmerken of logo's, ongeacht of ze toebehoren aan HUBSIDE.STORE.STORE of aan derden, de gebruiker van de Website bloot aan strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke vervolging. 

Eenieder die HUBSIDE.STORE.STORE wil informeren over de aanwezigheid van schadelijke of illegale informatie of inhoud, in het bijzonder de schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde of strijdigheid met wet- en regelgeving, kan dit doen door verzoek in te dienen via het volgende Formulier.

      6.2 Hyperlinks

De website kan hyperlinks en andere promotionele formaten (banners, video’s …) bevatten die doorverwijzen naar bronnen of websites die worden beheerd door derden of die geen eigendom zijn of niet onder de controle staan van HUBSIDE.STORE.STORE.

HUBSIDE.STORE.STORE oefent geen enkele controle uit op de inhoud of de praktijken van de derde websites en wijst iedere aansprakelijkheid dienaangaande van de hand. HUBSIDE.STORE.STORE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettigheid, de nauwkeurigheid, de volledigheid en de kwaliteit van de inhoud van die websites, en het feit dat er op die sites informatie staat of vanop de website toegankelijk is, maakt het op geen enkele wijze aansprakelijk. 

Gebruikers mogen in geen geval hyperlinks op de website plaatsen noch de inhoud van die links geheel of gedeeltelijk lokaal beschikbaar maken zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van HUBSIDE.STORE.STORE.

7. Beschermingsbeleid voor persoonsgegevens 

Verzameling van gegevens en verwerkingsdoeleinden

In het kader van de exploitatie van de website kan HUBSIDE.STORE STORE, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, gegevens (zoals het e-mailadres van de gebruikers) verzamelen van de gebruikers van de diensten die worden aangeboden op HUBSIDE.STORE.STORE (hierna ‘de dienst’).

Die persoonsgegevens verzamelen, is nodig om de bestellingen en aanvragen te kunnen verwerken, om te kunnen inschrijving op contracten, om de gebruikers, potentiële klanten of klanten informatie te kunnen toesturen en/ of informatie te kunnen versturen over de diensten of aanbiedingen van de vennootschap HUBSIDE.STORE STORE, of van de groep van vennootschappen waar HUBSIDE.STOREdeel van uitmaakt.

Die informatie wordt ook enkel overgemaakt aan de betrokken vennootschappen, d.w.z. aan de vennootschappen van de groep van vennootschappen waar HUBSIDE.STOREdeel van uitmaakt evenals aan de andere vennootschappen die betrokken zijn bij het beheer en/ of de uitvoering van de diensten of de dienst. Die gegevens kunnen tevens worden overgemaakt aan derden om de wettelijke en reglementaire verplichtingen van HUBSIDE.STOREna te komen.

Om de diensten te kunnen genieten en het beheer van de dossiers van de gebruikers te verzekeren, wordt een inschrijvingsformulier ter beschikking gesteld op de website. Het e-mailadres, de naam, de voornaam van de gebruiker zullen worden gevraagd, evenals een wachtwoord. Andere gegevens, zoals het telefoonnummer of het postadres, zullen moeten worden verstrekt om producten te kunnen bestellen.

HUBSIDE.STOREverzamelt geen of vraagt niet bewust om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar voor niet-betaalde diensten en jonger dan 18 jaar voor betaalde diensten.

Deze gegevens zijn vertrouwelijk: ze worden bewaard in omstandigheden conform de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen gedurende vijf jaar (onder voorbehoud van de gegevens die nodig zijn om een wettelijke of reglementaire verplichting na te komen, die kunnen worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de desbetreffende verplichting na te komen).

De persoonsgegevens die HUBSIDE.STOREverzamelt, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Frankrijk of elders in Europa, evenals in Canada.

Opnemen van telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de teams HUBSIDE.STORE kunnen worden afgeluisterd en opgenomen met het oog op opleiding, evaluatie of verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Informatie over de opname van telefoongesprekken wordt aan het begin van het gesprek aan de betrokkene verstrekt. De betrokkene wordt ook geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de opname.

In dit kader kunnen HUBSIDE.STORE persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang HUBSIDE.STORE nastreeft.

De opnames worden gedurende 4 maanden bewaard. Alleen bevoegde personen hebben toegang tot deze opnames.

Veiligheid van de gegevens

HUBSIDE.STOREverbindt zich ertoe alle nodige garanties te voorzien om de persoonsgegevens voldoende te beschermen. Daartoe stelt het alle technische en organisatorische middelen in het werk om een toereikend beveiligingsniveau voor de gegevens te verzekeren, met name op basis van de verwerkingsdoeleinden en de risico’s die eraan gekoppeld zijn.

HUBSIDE.STOREstelt beschermingsmaatregelen in om de risico’s van verlies, aantasting, misbruik, onrechtmatige toegang, vrijgave en wijziging of vernietiging van de gegevens te beperken.

De verwerking van de naamsgegevens verloopt conform de geldende Franse en Europese wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens.

Toegang en rectificatie van de persoonsgegevens en recht van bezwaar

Conform de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen op gegevensbescherming geniet de gebruiker van een kosteloos recht van toegang, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking met betrekking tot zijn gegevens evenals een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, en een recht op de overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens.

De gebruiker kan tevens:

  • vragen om zijn persoonsgegevens aan te vullen (indien ze onvolledig zijn) of te corrigeren (indien ze onjuist zijn). De gebruiker kan zijn account ook op elk ogenblik bijwerken door in te loggen en zijn persoonsgegevens aan te passen. De gebruiker kan vragen zijn bankgegevens te wijzigen via het volgende Formulier.
  • zich op elk ogenblik kosteloos, behoudens voor de kosten gekoppeld aan het overmaken van de weigering, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens via het volgende Formulier.

Bij een vraag tot wissing of beperking van de verwerking van de gegevens informeert HUBSIDE.STORE de gebruiker dat hij niet langer toegang zal hebben tot de dienst en de overeenkomstige functionaliteiten.

De gebruiker heeft ook:

  • het recht op de overdraagbaarheid van zijn gegevens, dat wil zeggen dat die kan vragen om zijn persoonsgegevens die hij aan HUBSIDE.STORE heeft verstrekt, te ontvangen in een courant gebruikt en een machineleesbaar gestructureerd formaat. Zo kan de gebruiker ze makkelijk opslaan of doorsturen een informatiesysteem naar een ander, met het oog op het hergebruik ervan voor persoonlijke doeleinden;
  • het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Brussel (GBA) indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet voldoet aan de Europese regelgeving;
    het recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot wat er moet of mag gebeuren met diens persoonsgegevens na diens overlijden.
    Gebruiker die een van die rechten willen uitoefenen en/of willen weten welke persoonsgegevens er over hen worden bijgehouden, dienen contact op te nemen met HUBSIDE.STORE op het volgende adres: De Meeûssquare 35 – 1000 Brussel, België, of via het volgende formulier– onder vermelding van voornaam, familienaam en telefoonnummer: Formulier.

Conform de geldende wettelijke bepalingen verstrekt HUBSIDE.STORE de gegevens en/of de maatregelen die werden genomen naar aanleiding van de vraag van de gebruiker onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van het verzoek (die termijn kan worden verlengd met twee maanden indien het om een complexe aanvraag gaat of indien er veel aanvragen moeten worden verwerkt); in dat geval zal de gebruiker daarvan op de hoogte worden gebracht. Bij een weigering om op de vraag in te gaan, informeert HUBSIDE.STORE de gebruiker over de redenen voor zijn standpunt en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (GBA) en doeltreffende voorziening in rechte in te stellen.

De gebruiker erkent echter dat HUBSIDE.STORE de vertrouwelijkheid noch de wissing van de gepubliceerde of door de gebruiker zelf gecommuniceerde persoonsgegevens op een publiek gedeelte van de website, met name in de gemeenschap, kan verzekeren. Elke gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor alle gevolgen verbonden aan de vrijwillige publicatie van persoonsgegevens, en met name van diens e-mailadres of telefoonnummer.

Contact

Voor vragen over het beleid van HUBSIDE.STORE dan wel haar services, kan de gebruiker een brief sturen naar: HUBSIDE.STORE – Meeûssquare 35 – 1000 Brussel, België, of het volgende formulier in vullen – onder vermelding van voornaam, familienaam en telefoonnummer: Formulier.

8. COOKIES

Wanneer de gebruiker de website HUBSIDE.STORE.store (hierna "de Site") raadpleegt, kunnen bepaalde gegevens over de navigatie van zijn/haar apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd.

Deze site gebruikt cookies. De informatie die door het gebruik van cookies wordt gegenereerd, maakt de navigatie efficiënter en verbetert de aangeboden diensten. Zij maken het ook mogelijk de inhoud en de weergave te personaliseren en het verkeer en het gedrag van de gebruikers op de site te analyseren. Sommige cookies worden gebruikt om de gebruiker reclame voor te stellen die voor hem interessant kan zijn wanneer hij partnersites bezoekt. Sommige informatie kan met deze partners worden gedeeld voor marketingdoeleinden. De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen, behalve voor strikt noodzakelijke cookies.

Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van de Site en kunnen niet worden ingesteld. Alle andere soorten cookies worden pas geplaatst nadat daarvoor toestemming is verkregen.

Deze site gebruikt verschillende soorten cookies, als volgt gecategoriseerd: noodzakelijk, voorkeuren, statistieken, marketing. Sommige cookies worden geplaatst door de uitgever van de site en andere door zijn leveranciers/partners. De plaatsing en het gebruik van cookies en andere door laatstgenoemden geplaatste tracers zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden of privacybeleid, die kunnen worden bekeken door te klikken op de naam van de aanbieder die in onderstaande tabel is vermeld.

In de cookieverklaring op onze site kunt u uw instellingen kiezen. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door naar de juridische mededeling te gaan, onder cookies.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: HUBSIDE.STORE.store.

Gedetailleerde lijst van gebruikte cookies

Vereist

Deze categorie cookies is strikt noodzakelijk voor het gebruik en de werking van de site. De zogenaamde "noodzakelijke" cookies dragen bij tot de bruikbaarheid van de site door de essentiële functies te activeren (bijvoorbeeld: gebruik van het winkelmandje, beveiligde toegang tot de klantenrekening, beveiligde betaling, werking van het e-mailsysteem). Zonder deze cookies kan de site niet goed functioneren. Ze kunnen niet worden geconfigureerd en niet worden gedeactiveerd via dit dialoogvenster. Ze kunnen echter via de browser worden gedeactiveerd. In dat geval zal de site niet naar behoren functioneren.

Gedetailleerde lijst van gebruikte cookies

Vereist

Deze categorie cookies is strikt noodzakelijk voor het gebruik en de werking van de site. De zogenaamde "noodzakelijke" cookies dragen bij tot de bruikbaarheid van de site door de essentiële functies te activeren (bijvoorbeeld: gebruik van het winkelmandje, beveiligde toegang tot de klantenrekening, beveiligde betaling, werking van het e-mailsysteem). Zonder deze cookies kan de site niet goed functioneren. Ze kunnen niet worden geconfigureerd en niet worden gedeactiveerd via dit dialoogvenster. Ze kunnen echter via de browser worden gedeactiveerd. In dat geval zal de site niet naar behoren functioneren.

Nom du cookie Sécure? HTTP Only Expiration Déscription
guest-view No Yes Session Stores the Order ID that guest shoppers use to retrieve their order status. Guest orders view. Used in “Orders and Returns” widgets.
login_redirect No No Session Preserves the destination page that was loading before the customer was directed to log in (eg when logged out and proceeding through checkokut).
mage-banners-cache-storage - - Stores banner content locally to improve performance.
mage-messages No No 1 Year / Cleared by user
mage-translation-storage No No Local storage rules Stores translated content when requested by the shopper.
mage-translation-file-version No No Local storage rules Tracks the version of translations in local storage.
product_data_storage No No Local storage rules Stores configuration for product data related to Recently Viewed / Compared Products.
recently_compared_product No No Local storage rules Stores product IDs of recently compared products.
recently_compared_product_previous No No Local storage rules Stores product IDs of previously compared products for easy navigation.
recently_viewed_product No No Local storage rules Stores product IDs of recently viewed products for easy navigation.
recently_viewed_product_previous No No Local storage rules Stores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation.
X-Magento-Vary - - PHP setting session.cookie_lifetime Configuration setting that improves performance when using Varnish static content caching.
form_key No No PHP: setting session.cookie_lifetime
JS: session
A security measure that appends a random string to all form submissions to protect the data from Cross-Site Request Forgery (CSRF).
mage-cache-sessid No No Session The value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage. When the cookie is removed by the backend application, the Admin cleans up local storage, and sets the cookie value to true
mage-cache-storage No No Session Local storage of visitor-specific content that enables ecommerce functions.
mage-cache-storage-section-invalidation No No Local storage rules Forces local storage of specific content sections that should be invalidated.
persistent_shopping_cart Yes Yes Persistence Lifetime configuration Stores the key (ID) of persistent cart to make it possible to restore the cart for an anonymous shopper.
private_content_version Yes No PHP: 1 Year
JS: 1 Day
JS local: Local storage rules
Appends a random, unique number and time to pages with customer content to prevent them from being cached on the server.
It is set in multiple places: in PHP, in JavaScript as a cookie, and in JavaScript to local storage.
For the HTTP Only Yes (based on request) means that the cookie Secure if set during HTTPS request and unsecure if set during HTTP request.
section_data_ids No No Session Stores customer-specific information related to shopper-initiated actions such as display wish list, checkout information, etc.
store No Yes 1 Year Tracks the specific store view / locale (country website) selected by the shopper.
mage-banners-cache-storage No No Local storage rules Local storage for Banner functionality.
cookieConsentPrefs No No Session Contains the user selected cookie preferences to enforce the choices on the website.
flash-massage No No Session Contains the state if a flash message has already been viewed and closed.
__zlcmid - - Live chat widget sets the cookies to store the Zopim Live Chat ID used to identify a device across visits.

Statistieken

Statistische cookies helpen de redacteur van de site te begrijpen hoe bezoekers met de site omgaan door op anonieme wijze informatie te verzamelen en door te geven. Zij stellen ons in staat informatie te verkrijgen over het gebruik van de site (bijvoorbeeld: verkeers- en gebruiksvolumes, de meest bezochte pagina's, bestemmingspagina's, enz.)

Nom du cookie Sécure? HTTP Only Expiration Déscription
_ga - - 2 Years Distinguishes visitors to your site.
_gid - - 24 Hours Distinguishes visitors to your site.
gat - - 1 Minute Used to throttle request rate.
dc_gtm_<property-id> - - 90 days Throttles request rate when Google Analytics is deployed with Google Tag Manager.
AMP_TOKEN - - 30 Seconds - 1 Year Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values include opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.
_gac_<property-id> - - 90 days Contains campaign-related information for the user. Google AdWords conversion tags read this cookie if Google Analytics is linked to your AdWords account.

Marketing

Marketing cookies worden gebruikt om gebruikers via de Site te volgen om hen relevante advertenties te tonen. Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat advertenties die verschijnen op sites van derden, waaronder sociale netwerken, worden aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker, met name op basis van de pagina's die hij of zij heeft geraadpleegd. Ze stellen de uitgever ook in staat de doeltreffendheid van de gevoerde campagnes te meten.

Nom du cookie Sécure? HTTP Only Expiration Déscription
add_to_cart - - - Used by Google Tag Manager. Captures the product SKU, name, price and quantity removed from the cart, and makes the information available for future integration by third-party scripts.
remove_from_cart - - - Used by Google Tag Manager. Captures the product SKU, name, price and quantity added to the cart, and makes the information available for future integration by third-party scripts.
mg_dnt - - Session Allows you to restrict Adobe Commerce data collection if you have custom code to manage cookie consent on your site.
user_allowed_save_cookie - - 1 Month Used for cookie restriction mode.
authentication_flag - - Session Indicates if a shopper has signed in or signed out. This cookie is updated at the same time as the dataservices_customer_id cookie.
dataservices_customer_id - - Session Indicates if a shopper has signed in or signed out. This cookie does not contain the customer ID.
dataservices_cart_id - - Session Identifies a shopper’s cart actions.
dataservices_product_context - - Session Identifies a shopper’s product interactions.

Procedures voor het beheer van cookies

De meeste browsers accepteren standaard cookies. U kunt de installatie van cookies echter weigeren door in uw browser de juiste instellingen te kiezen. In een dergelijk geval kan het gebruik van bepaalde functies van de Site worden beperkt.

Voor de cookies van uw browser

De configuratie van elke browser is anders. Voor meer informatie en om de cookie-instellingen te wijzigen, kan de Gebruiker de helpfunctie van zijn browser raadplegen.


Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en&sjid=12992202788057038397-EU

Voor Edge : https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/microsoft-edge-browsegegevens-en-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Voor Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Voor FireFox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-en-websitegegevens-wissen-firefox

Voor Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

Meer informatie over cookies

Bij de GBA te Brussel kan de Gebruiker meer informatie krijgen terzake het identificeren, blokkeren en verwijderen van cookies en volgtechnologieën: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

9. MISBRUIK MELDEN

De Gebruiker wordt verzocht contact op te nemen met HUBSIDE SERVICES bij constatering van abnormaal gedrag, illegale activiteiten dan wel schadelijke of illegale informatie.Misbruik kan via het volgende Formulier worden gemeld, onder opgave van de reden van signalering en verstrekking van alle informatie en documenten die voor een goed begrip van de situatie van belang kunnen zijn.

10. TOEPASSELIJK RECHT

De Site valt onder het Belgische recht.

Laatste bijwerking van de site: 06/11/2023