Algemene verkoopvoorwaarden van

Algemene verkoopvoorwaarden van de website https://hubside.store geldig voor consumenten vanaf 25/04/2022

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de ‘AVV’) zijn van toepassing op elke verkoop van producten tussen de vennootschap HUBSIDE STORE – 23/25 Avenue Kléber, 75116 Parijs, Frankrijk – RCS Parijs nr. 834.267.072, uitgever van de site (de ‘vennootschap’) en de klant, natuurlijk of rechtspersoon, die niet handelt in het kader van zijn beroepsactiviteit (de ‘klant’). De verkoop van producten van de vennootschap is onderworpen aan de aanvaarding zonder voorbehoud van de AVV, die de klant volledig verklaart te kennen. De AVV worden indien van toepassing aangevuld met de specifieke voorwaarden van elk product. De AVV vormen, samen met de bestelling, het contract tussen de klant en de vennootschap en bepalen de rechten en plichten van de partijen (het ‘contract’).

ARTIKEL 1 - DEFINITIE

« Winkel » : een van de verkooppunten die worden uitgebaat onder het merk HUBSIDE.STORE en in België zijn gevestigd.

« AGV » : de algemene gebruiksvoorwaarden, die beschikbaar zijn op de website.

« Klantenaccount » : de persoonlijke Hubside.Store-klantenaccount die wordt aangemaakt op verzoek van de klant en conform de AGV. Via de klantenaccount kan de klant de geschiedenis van diens bestellingen op de site van Hubside.Store opvolgen, evenals zijn persoonsgegevens en toestemmingen beheren, zijn facturen bewerken of een retour van een product aanvragen.

« Staten » : de classificatie van de gerefurbishte telefonieproducten op basis van hun slijtagestaat.

« Staat 1 of perfecte staat » : een werkend telefonieproduct in uitstekende algemene staat. Het scherm verkeert in uitstekende staat en de behuizing kan enkele microkrassen vertonen.

« Staat 2 of heel goede staat » : een werkend telefonieproduct in heel goede algemene staat. Het scherm en de behuizing vertonen enkele zichtbare krassen of schrammen (weinig zichtbare krassen op het scherm als dat ingeschakeld is).

« Staat 3 of goede staat » : een werkend telefonieproduct dat in goede algemene staat verkeert en duidelijkere, grotere en/of meer esthetische gebreken en gebruikssporen vertoont dan een toestel in ‘heel goede staat’.

« Retourvoorwaarden » : de voorwaarden die worden beschreven in het retourbeleid dat bij de AGV is gevoegd.

« Producten » : nieuwe of tweedehandstelefonietoestellen, multimediatoestellen en/of geconnecteerde producten voor gebruik door particulieren en/of voor louter vrijetijdsgebruik die de vennootschap verkoopt op de website.

« Gerefurbishte producten » : tweedehands- of gerecycleerde telefonieproducten van staat 1, 2 of 3.

« Hoofdproducten » : producten zoals telefoons, tablets, computers, tv’s en geconnecteerde producten, met uitsluiting van accessoires die apart of samen met andere accessoires worden verkocht, en producten waarvan de verkoopprijs (exclusief promoties en kortingen van alle aard) minder bedraagt dan € 30.

« Website » : de HUSBIDE.STORE-winkel die toegankelijk is via de website https://hubside.store/nlbe.

ARTIKEL 2 – BESTELVOORWAARDEN

Voorafgaande voorwaarden

Voor elke bestelling dient de klant kennis te nemen van de AVV, die beschikbaar zijn op de website en van de beschrijving van de producten.

Producten mogen enkel worden besteld op de website door wettelijk meerderjarige klanten. Als de klant onder een beschermingsmaatregel staat, moet die vooraf de toelating van zijn voogd of curator hebben verkregen.

De klant wordt geïnformeerd dat de verkoop van producten op de website is voorbehouden voor consumenten en niet openstaat voor professionals. In dat opzicht verklaart de klant niet de intentie te hebben de producten aan te kopen met het oog op doorverkoop en/of de uitbating van een beroepsactiviteit.

Bestelproces

Bestellingen via de website verlopen als volgt :

 • De klant raadpleegt de beschikbare producten en selecteert de gewenste producten door die toe te voegen aan het winkelmandje ;
 • Na controle van het winkelmandje en controle van de AVV vinkt de klant het vakje ‘Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard ze’ aan ;
 • De klant valideert zijn winkelmandje middels de daartoe voorziene knop ;
 • De klant vult zijn identificatiegegevens en wachtwoord in om in te loggen op zijn klantenaccount. Wie nog geen klantenaccount heeft, kan zich registreren op de website om een klantenaccount aan te maken ;
 • De klant geeft zijn betaalmiddel aan en voert, indien van toepassing, de nodige gegevens in om dat betaalmiddel te kunnen gebruiken.
 • De klant bevestigt de betaling.

Tot aan de laatste stap waarbij de betaling wordt bevestigd, kan de klant steeds terugkeren naar de vorige pagina’s en de bestelling en de verstrekte informatie corrigeren of wijzigen. Er wordt verduidelijkt dat de vennootschap niet aansprakelijk kan worden gesteld voor onjuiste leveringen als gevolg van een invoerfout van de klant in zijn klantenaccount.

Elke bestelling staat gelijk met de aanvaarding van de prijzen en de kenmerken van het product en staat die zijn vermeld op de productfiche.

Bevestiging van de bestelling

Elke bestelling via de website wordt bevestigd. Daartoe stuurt de vennootschap de klant zo snel mogelijk een e-mail met een overzicht van de inhoud van de bestelling.

Bestellingen via de website worden gehonoreerd binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraad en/of onder voorbehoud van de leveringstermijnen, die louter indicatief bij op de productbeschrijving vermeld staan. Als producten echter tijdelijk of definitief onbeschikbaar blijven na de besteldatum, wordt de klant daar zo snel mogelijk telefonisch van op de hoogte gebracht en krijgt die de keuze tussen de vervanging van het product door een equivalent product of de terugbetaling van de bestelling. Als het product slechts tijdelijk onbeschikbaar is, krijgt de klant ook de mogelijkheid om de levering van zijn product te ontvangen binnen een termijn van meer dan dertig (30) dagen, in afwijking op artikel 5 van de AVV.

Misbruik

Als de AVV of de AGV geheel of gedeeltelijk niet worden nageleefd en in geval van misbruik van het aantal bestellingen dat een klant doorgeeft, behoudt de vennootschap zich het recht voor de klantenaccount van de klant af te sluiten en/of iedere latere bestelling van die klant te weigeren.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

De prijzen van de producten op de website zijn in euro, inclusief alle belastingen en exclusief leveringskosten of eventuele bijkomende diensten, die desgevallend specifiek worden vermeld. Die prijzen kunnen veranderen en de vennootschap behoudt zich de mogelijkheid voor om die op elk ogenblik te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, met dien verstande dat de producten steeds worden gefactureerd op basis van de geldende prijs op het moment waarop de klant de bestelling heeft bevestigd.

ARTIKEL 4 – BETALING EN EIGENDOMSOVERDRACHT

De klant kiest een van de betaalmiddelen die op de website worden aangeboden. Voor elk van die betaalmiddelen verzekert het geïmplementeerde veiligheidsprotocol de vertrouwelijkheid van de gegevens die worden uitgewisseld tussen de klant en de betaalserver van de bank. De klant voert de gegevens rechtstreeks in op een beveiligde website, in overeenstemming met de PSD1-richtlijn. De betaling van de bestelling staat gelijk met de definitieve bevestiging ervan en met de eigendomsoverdracht van de producten tussen de vennootschap en de klant. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de klant zodra die er bezit van neemt.

ARTIKEL 5 – LEVERING

De producten worden uitsluitend in België geleverd, op het leveringsadres dat de klant heeft opgegeven op het moment van de bestelling (thuisadres of adres van het afhaalpunt of de winkel naar keuze van de klant). De leveringstermijn wordt ter informatie aan de klant verstrekt. De leveringswijzen die op de website worden aangeboden en de prijs ervan worden vermeld op het moment van de bestelling. Zij kunnen veranderen. Behoudens andersluidend beding verbindt de vennootschap zich ertoe de bestelling te leveren binnen een termijn van ten hoogste 30 dagen na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling, tenzij de klant heeft ingestemd met een langere termijn (door de specifieke leveringstermijnen te aanvaarden die worden vermeld in de productfiche of die de vennootschap heeft opgegeven in het kader van §3 van artikel 2 van de AVV indien een product tijdelijk onbeschikbaar is). Bij niet-uitvoering van de levering binnen de overeengekomen termijn kan de klant zijn bestelling annuleren per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk op een duurzame drager. Het contract wordt in dat geval beschouwd als ontbonden op de datum waarop de vennootschap de brief of het schrijven ontvangt waarop ze op de hoogte wordt gebracht van die ontbinding, tenzij het ondertussen is uitgevoerd.

De levering wordt verondersteld te zijn uitgevoerd zodra het product is overhandigd aan de klant of het afhaalpunt of de winkel gekozen door de klant. De klant moet de nodige maatregelen nemen om zijn product af te halen bij het afhaalpunt binnen de termijn die de vennootschap of de transporteur aangeeft. Zo niet, dan behoudt de vennootschap zich het recht voor de klant bijkomende kosten aan te rekenen om een nieuwe levering te organiseren.

De klant dient in aanwezigheid van de bezorger of de medewerker van het afhaalpunt de staat van het product na te gaan en, indien er schade wordt vastgesteld als gevolg van het transport, voorbehoud te uiten op de overhandigde leveringsbon, en de vennootschap ofwel via e-mail op het adres solution@hubside.store, ofwel via de post op het adres HUBSIDE STORE, 1 rue Camille Claudel, 26100 Romans-sur-Isère, Frankrijk, daarvan op de hoogte te brengen met vermelding van alle nuttige informatie om de klant en zijn bestelling te identificeren.

Terugbetaling

Bij ontbinding van het contract of annulatie van de bestelling van de klant zal de vennootschap de klant terugbetalen binnen 14 dagen na de datum waarop het contract werd verbroken of de bestelling werd geannuleerd. De prijs zal van rechtswege worden vermeerderd met 10% als de terugbetaling uiterlijk 30 dagen na die termijn plaatsvindt, met 20% tot 60 dagen en met 50% als die meer dan 60 dagen bedraagt.

ARTIKEL 6 - WETTELIJKE GARANTIES 

De vennootschap is verantwoordelijk voor :

 • gebreken in de conformiteit van de producten volgens het contract conform de voorwaarden voorzien in artikels L1649bis-1649octies van het burgerlijk wetboek, als de klant een natuurlijk persoon is, en
 • verborgen gebreken van het verkochte artikel conform artikels 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek.

Er wordt gepreciseerd dat de wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die wordt gegeven in artikel 4.

Conformiteitsgarantie (enkel voor verkopen aan consumenten)

Artikel 1604 lid 1 van het burgerlijk wetboek

“De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is.”

Artikel 1649 ter van het burgerlijk wetboek

“Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de overeenkomst te zijn indien.”

 • het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond ;
 • het geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard ;
 • het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen ;
 • het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering ;

De verkoper is niet gebonden door de in § 1, 4°, bedoelde publiekelijk afgelegde mededelingen indien hij aantoont dat :

 • Bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn ;
 • Deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of
 • De beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn.

Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument.

Gebrek aan overeenstemming ten gevolge van een verkeerde installatie van het consumptiegoed wordt gelijkgesteld met gebrek aan overeenstemming van het goed wanneer de installatie deel uitmaakt van de koopovereenkomst betreffende het goed en door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd. Hetzelfde geldt als een goed dat bestemd is om door de consument geïnstalleerd te worden, door deze geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie een gevolg is van een fout in de montagehandleiding.»

Artikel 1649quater lid 1 van het burgerlijk wetboek

De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.

In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn.

Artikel 1649quater lid 2 van het burgerlijk wetboek

“De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken.»

Artikel 1649quinquies van het burgerlijk wetboek

 • § 1. Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in § 2, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 3.
  Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

 • § 2. In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden.
 • De kosten bedoeld in het vorige lid zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, namelijk de verzendingskosten en de kosten die verband houden met loon en materiaal.
  Voor de toepassing van het eerste lid wordt een vorm van genoegdoening geacht buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op:
    - de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben;
    - de ernst van het gebrek aan overeenstemming;
    - de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument.
 • § 3. De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen:

- indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of

- indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.
In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.

Garantie van verborgen gebreken

Artikel 1641 van het burgerlijk wetboek

« De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. »

Artikel 1648 lid 1 van het burgerlijk wetboek

« De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar na vaststelling van het gebrek. »

ARTIKEL 7 - COMMERCIËLE GARANTIE VAN TOEPASSING OP GEREFURBISHTE PRODUCTEN

De vennootschap waarborgt ook gerefurbishte hoofdproducten tegen defecten als gevolg van een ontwerp- of materiaalfout. Die garantie is gratis en omvat zowel onderdelen als werkuren.

Gerefurbishte hoofdproducten genieten bijgevolg een garantie voor een totale duur van vierentwintig (24) maanden, ofwel twaalf (12) maanden bovenop de wettelijke conformiteitsgarantie van twaalf (12) maanden zoals voormeld.

De garantie van de gerefurbishte hoofdproducten geldt voor alle defecten die voortvloeien uit het product en niet het gevolg zijn van abnormaal gebruik of een tussenkomst van de klant (zie verder), met dien verstande dat de vennootschap als enige het voorrecht heeft om de herkomst van het defect vast te stellen.

De klant kan vragen zijn product onder garantie te herstellen in de winkel van zijn keuze.

Voor ieder defect dat onder deze garantie valt, verbindt de vennootschap zich ertoe naar eigen keuze het gerefurbishte hoofdproduct te herstellen, te vervangen door een equivalent product of terug te betalen. In geval van herstelling of terugbetaling worden de vervangen onderdelen of producten van rechtswege eigendom van de vennootschap

Uitsluitingen van garantie

Uitgesloten van de toepassingssfeer van de voormelde garanties zijn de gebreken die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit :

 • abnormaal of niet-conform gebruik van de producten ; 
 • de niet-naleving van de instructies en/of de gebruiksaanwijzing ;
 • esthetische gebreken van de producten, behalve voor nieuwe producten ;
 • de wijziging van het product door de klant of door een derde ;
 • nalatigheid of een handeling van de klant of een derde ;
 • het gebruik van het product in combinatie met incompatibele elementen, of aansluiting op een ongeschikte stroombron ;
 • normale slijtage van een onderdeel ;
 • externe oorzaken zoals vochtigheid, brand, bliksem of alle andere gevallen van toeval of overmacht.

Eveneens uitgesloten van garanties zijn :

 • geopende, gebroken, gewijzigde of gestolen producten ;
 • schade veroorzaakt aan andere goederen dan de producten zelf ;
 • Immateriële schade als gevolg van het defect aan het product en/of de accessoires ervan ;
 • verbruiksartikelen ;

Implementatie van de garantie 

Om de garanties te genieten die worden beschreven in deze AVV moet de klant het volgende versturen naar het adres HUBSIDE STORE – GARANTIE, 1 rue Camille Claudel, 26100 Romans-sur-Isère, Frankrijk : 

 • zijn product,
 • een fotokopie van de aankoopfactuur,
 • evenals een brief met de identificatie- en contactgegevens van de klant (voornaam , naam, e-mailadres en telefoonnummer) en een beschrijving van het gebrek, het defect of de conformiteitsafwijking van het product; en indien van toepassing de omstandigheden en het ontstaan van het defect, als de klant die kent; Daartoe kan de klant gebruikmaken van het retourformulier dat beschikbaar is op de website.Le Produit doit être emballé par le Client de manière soigneuse et adéquate (papier bulles ou protection équivalente) et envoyé dans un colis en carton rigide.

De klant moet het product zorgvuldig en op een gepaste wijze verpakken (luchtkussenfolie of een gelijkaardige bescherming) en versturen in een pakket in hard karton.

De vennootschap raadt de klant aan een transportmiddel te kiezen waarmee het pakket kan worden opgevolgd en te laten ondertekenen voor ontvangst. De vennootschap is enkel verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product die wordt toegebracht vanaf de daadwerkelijke overhandiging van het pakket door de transporteur die de klant heeft gekozen. De mogelijke risico’s voor het product tijdens het transport (schade, verlies of diefstal) zijn ten laste van de klant.

De klant wordt telefonisch op de hoogte gebracht als zijn product niet onder de garanties valt die zijn voorzien in deze AVV en/of kan worden opgelost in het licht van het vastgestelde probleem, de staat van het product en de beschikbaarheid op de markt van de producten en onderdelen ter vervanging.

Als er meerdere opties zijn, moet de klant de vennootschap informeren over de oplossing die hij kiest. De gekozen oplossing zal worden toegepast binnen een termijn ten hoogste dertig (30) werkdagen na ontvangst van het product, onder voorbehoud dat de klant de vennootschap op de hoogte heeft gebracht van de gekozen optie binnen een termijn van ten hoogste achtenveertig (48) uur nadat de vennootschap een voorstel heeft gedaan.

Als de herstelling of de vervanging van het product niet wordt gedekt door de geldende garanties, kan de vennootschap indien die dat wenst aan de klant een offerte uitbrengen voor de herstelling of het product terugsturen naar de klant binnen een termijn van ten hoogste dertig (30) werkdagen. 

DE VENNOOTSCHAP TREEDT NIET OP ALS ERKEND HERSTELLER. IEDERE TUSSENKOMST IN HET KADER VAN DE GARANTIE MAAKT EEN EINDE AAN DE EVENTUELE LOPENDE GARANTIE VAN DE CONSTRUCTEUR ;

Als de reden waarom de klant het product heeft geretourneerd onder de garanties bedoeld in artikels 6 of 7 valt, heeft de klant de mogelijkheid de terugbetaling van de transportkosten naar de vennootschap te vragen, conform de voorwaarden voorzien in de retourvoorwaarden.

ARTIKEL 8 - HERROEPINGSRECHT: NIET TEVREDEN, GELD TERUG

De klant beschikt over een termijn van 30 dagen na de ontvangst van het product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder zijn beslissing te hoeven motiveren of een boete verschuldigd te zijn, via het e-mailadres solution@hubside.store, of via de post op het adres HUBSIDE.STORE - 1 rue Camille Claudel–26100 Romans-sur-Isère, Frankrijk.

De klant moet het product uiterlijk binnen 14 dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping terugsturen naar het volgende adres: HUBSIDE.STORE – 1 rue Camille Claudel – 26100 ROMANS SUR ISERE, Frankrijk, conform de retourvoorwaarden. De retourkosten blijven ten laste van de klant. het geretourneerde product moet in dezelfde staat verkeren als op de leveringsdatum en volledig zijn (verpakking, accessoires, handleiding ...), zodat nieuwe producten opnieuw kunnen worden verkocht in nieuwstaat. Elk onvolledig, stukgemaakt, beschadigd of door de klant verontreinigd product zal niet worden teruggenomen of er zal een voorstel tot terugname met korting worden opgemaakt. De klant wordt binnen een indicatieve termijn van tweeënzeventig (72) werkuren na de datum van ontvangst van het product via e-mail of telefoon op de hoogte gebracht van de aanvaarding van het geretourneerde product, met of zonder kortingvoorstel.

De vennootschap zal alle sommen die de klant heeft betaald (prijs + leveringskosten voor de initiële verzending) aan de klant terugbetalen binnen 14 dagen na de datum waarop zij werd ingelicht over de beslissing van de klant om zijn aankoop te herroepen. De vennootschap behoudt zich het recht voor de terugbetaling van de gestorte sommen uit te stellen tot een van de volgende twee feiten zich heeft voorgedaan: de ontvangst van het bewijs van verzending van het product of de ontvangst van het product.

De verschuldigde sommen worden van rechtswege verhoogd met de wettelijke interest als de terugbetaling plaatsvindt uiterlijk tien dagen na afloop van de termijn van 14 dagen, met 5% als de vertraging tien tot twintig dagen bedraagt, met 10% als de vertraging twintig tot dertig dagen bedraagt, met 20% als de vertraging dertig tot zestig dagen bedraagt, met 50% als de vertraging zestig tot negentig dagen bedraagt, en verder steeds met vijf bijkomende punten per nieuwe maand vertraging tot een maximum van de prijs van het product, en vervolgens met de wettelijke interesten.

De terugbetaling verloopt via dezelfde betaalwijze als die die werd gekozen om de bestelling te betalen.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT 

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor elke niet-uitvoering of vertraagde uitvoering van elk van hun verplichtingen in geval van overmacht in de zin van de Belgische jurisprudentie, inclusief met name pandemieën, brand, bliksem, stakingen, terroristische daden, faillissement van een leverancier of dienstverlener van de vennootschap, onderbrekingen in de voorraden van producten of onderdelen, of grondstoftekorten, storingen gekoppeld aan het internet, telecommunicatiemiddelen en algemener aan technische middelen die niet onder de controle van de vennootschap staan. Indien de overmacht langer duurt dan dertig (30) dagen, heeft elk van de partijen het recht de desbetreffende productaankoop te annuleren.

ARTIKEL 10 - INFORMATICA EN VRIJHEDEN 

In het kader van haar activiteit verzamelt de vennootschap in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van de klant.

De vennootschap verbindt zich er met name toe alle wettelijke en/of reglementaire bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens na te leven, enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die strikt noodzakelijk zijn om de expliciet aangegeven doelstellingen te realiseren en alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. De vennootschap is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die ze inzamelt bij de klant en die strikt noodzakelijk zijn om de volgende doeleinden te realiseren :

 • de invoer, de opvolging, de uitvoering van bestellingen van producten, diensten na verkoop en herstellingen ;
 • factuurbeheer ;
 • prospectie, commerciële voorstellen en nieuwsbrief ;
 • het beheer van specifieke aanvragen van de klant, klachten en geschillen ;
 • het beheer van de klantenaccount (klantenrelatie), toestemmingen en verzoeken om de rechten van de betrokkenen uit te oefenen.

De verzamelde persoonsgegevens zijn bedoeld voor de vennootschap. Zij kunnen worden overgemaakt aan personeelsleden die daartoe zijn gemachtigd door de verwerkingsverantwoordelijke, aan vennootschappen van de groep van vennootschappen waarvan de vennootschap deel uitmaakt en/of aan alle andere vennootschappen – partners of onderaannemers – die meewerken aan de uitvoering van de verkoop van de producten. Die gegevens kunnen tevens worden overgemaakt aan derden om wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen.

De verzamelde gegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden bewaard in omstandigheden conform de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen gedurende de volledige duur van de uitvoering van de contractuele verplichtingen van de partijen en de opvolging daarvan, ofwel drie jaar na afloop ervan (onder voorbehoud van de gegevens die nodig zijn om een wettelijke of reglementaire verplichting na te komen, die kunnen worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de desbetreffende verplichting na te komen).

De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in België, in Frankrijk of ruimer in Europa.

Conform de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake gegevensbescherming geniet de klant kosteloos een recht van inzage, rectificatie of wissing van de gegevens van de betrokkene, evenals een recht op beperking van de verwerking van zijn gegevens evenals een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens volgens de voorwaarden en met de beperkingen die zijn voorzien in de teksten.

De klant heeft tevens het recht op de overdraagbaarheid van zijn gegevens, het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk is dat de CNIL) indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet voldoet aan de Europese regelgeving; het recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot wat er moet of mag gebeuren met diens persoonsgegevens na diens overlijden.

De klant kan zijn rechten gratis uitoefenen door een email te sturen naar het adres solution@hubside.store.

De klant kan zich gratis inschrijven op de lijst van personen die geen telemarketingoproepen willen ontvangen via https://www.dncm.be/nl/. In dat geval zal er geen contact met hem worden opgenomen voor telemarketingdoeleinden en de vennootschap zal uitsluitend contact met hem kunnen opnemen binnen het strikte kader van het beheer en de uitvoering van zijn contract.

ARTIKEL 11 - CONTACT 

Ledere vraag om inlichtingen, bijkomende informatie, klacht, vraag om omruiling of herstelling moet exclusief aan de vennootschap worden gericht. Telefoon: +32 26 208 623 (prijs van een lokale oproep), van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 18.00 uur. E-mailadres: solution@hubsidestore.com.

ARTIKEL 12 - KLACHTEN- BEMIDDELING

In geval van geschillen heeft de klant ook de mogelijkheid om vóór hij een rechtszaak start, een oplossing in der minne na te streven, met name met de hulp van een consumentenvereniging of een vakorganisatie of elke andere adviseur van zijn keuze. Er wordt verduidelijkt dat het streven naar een oplossing in der minne de duur van de commerciële garantie en de handelingstermijnen niet onderbreekt. 

De klant kan met name een schriftelijke aanvraag richten aan de klachtendienst van Hubside.store op het adres HUBSIDE.STORE – 1 rue Camille Claudel – 26100 Romans-sur-Isère – Frankrijk, of via e-mail op het adres solution@hubside.store.

De vennootschap verbindt zich ertoe deze klacht behoudens uitzonderingen te behandelen en te beantwoorden binnen een termijn van maximaal één (1) maand na de ontvangst van de aanvraag. De klant zal tevens op de hoogte worden gehouden van de vorderingen in zijn dossier.

Als de klant echter niet tevreden is na zijn contact met de klachtendienst van Hubside.store, kan hij, onverminderd andere juridische mogelijkheden, een beroep doen op de Consumentenombudsdienst op: Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel. Telefoon: 02 702 52 20. E-mail: contact@mediationconsommateur.be . https://mediationconsommateur.be/fr

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT

De klant wordt geïnformeerd dat de vennootschap zich het recht voorbehoudt om haar rechten en plichten evenals haar klantenbestand geheel of gedeeltelijk over te dragen aan elke bestaande of toekomstige vennootschap die een commerciële activiteit uitoefent in België of in Europees Frankrijk onder de merknaam ‘HUBSIDE.STORE’ of elke andere variant van het merk ‘HUBSIDE’, in het kader van een herstructurering of reorganisatie van de commerciële activiteiten van de groep van vennootschappen waartoe de vennootschap behoort.

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De interpretatie, de geldigheid, de uitvoering en de beëindiging van de AVV en de relatie tussen de partijen zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen waartoe deze AVV aanleiding kunnen geven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken binnen de voorwaarden van het gemeen recht.

HERROEPINGSFORMULIER

Gelieve dit formulier enkel in te vullen en terug te sturen indien u de aankoop van uw product wenst te herroepen. U kunt de vermeldingen op dit formulier afdrukken, kopiëren en plakken of manueel reproduceren.

Ter attentie van: HUBSIDE STORE, 1 rue Camille Claudel, 26100 Romans-sur-Isère, Frankrijk

Ik meld u hierbij mijn beslissing om af te zien van de aankoop van mijn product:

Merk en model van het product :__________________________________

Factuurnr n°______________________________________________________

Datum van aankoop :_____________________________________________

Naam en voornaam van de klant :_________________________________________

Adres van de klant :_______________________________________________

Datum : ____________________

Handtekening van de klant (enkel indien deze kennisgeving op papier wordt gegeven) : 

HUB.STORE 02/2022