Algemene Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE HTTPS://HUBSIDE.STORE WEBSITE VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN VANAF 03/02/2022.

PREAMBLE

Door te surfen op de site https://hubside.store (hierna te noemen "de Site"), verbindt de Gebruiker zich ertoe deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen "AGV") te lezen en na te leven.

HUBSIDE.STORE (hierna te noemen de "Onderneming") behoudt zich het recht voor deze AGV te allen tijde te wijzigen, waarvan de nieuwe bepalingen op de Site onder de aandacht van de Gebruikers zullen worden gebracht.

Artikel 1– DOEL VAN DE SITE

Het doel van de Site is de verkoop van telefonieproducten en verbonden objecten (hierna de "Producten" genoemd) in overeenstemming met de bepalingen in de rubriek "Algemene Verkoopvoorwaarden" van de Site (hierna de "AV" genoemd) en beschikbaar via de volgende link: https://hubside.store/fr/pages/cgv. De Site is voorbehouden aan consumenten, d.w.z. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die niet behoren tot een commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit.

Artikel 2– EEN KLANTENACCOUNT AANMAKEN

Om een Product op de Site te bestellen, moet de Gebruiker een virtuele privéruimte aanmaken (hierna "Klantaccount" genoemd).

1. Vereisten

Voorafgaand aan elke registratie moet de Gebruiker:

 • Internettoegang;
 • Meerderjarig zijn of toestemming hebben van hun voogd of mentor als de Gebruiker onderworpen is aan een beschermingsmaatregel;
 • Lees de algemene voorwaarden;

2. Vereiste informatie

Om een Klantaccount aan te maken, moet de Gebruiker de speciale functie "Registreren" gebruiken en een registratieformulier invullen door de volgende informatie te verstrekken (hierna de "Inloggegevens" genoemd):

 • Volledige naam ;
 • Uw e-mailadres ;
 • Een wachtwoord dat minstens 8 tekens bevat en bestaat uit minstens één (1) cijfer, één (1) hoofdletter en één (1) kleine letter.

Het Bedrijf raadt Gebruikers ten zeerste af om een :

 • Reeds door hen gebruikt om toegang te krijgen tot andere websites of beveiligde gedeelten; en/of
 • Het mogelijk maken om de burgerlijke identiteit van de gebruiker direct of indirect vast te stellen.

Als de gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kan hij het opnieuw instellen door op de link "wachtwoord vergeten" te klikken.

De Gebruiker garandeert dat de inloggegevens die hij verstrekt om zijn Klantenaccount aan te maken echt, juist, volledig, up-to-date en waarheidsgetrouw zijn.

Verbindingsidentificatoren zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze mogen alleen worden gebruikt door de Gebruiker, die uitdrukkelijk erkent dat elke verbinding met zijn account, evenals elke verzending van zijn aanmeldingsgegevens, wordt geacht door hem te zijn gemaakt.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren en het Klantaccount te sluiten als de Gebruiker onjuiste Inloggegevens verstrekt.

3. Bevestiging van aanmaken klantaccount

Alvorens de aanmaak van zijn Klantenaccount te bevestigen, moet de Gebruiker :

 • Vink het vakje aan "Ik accepteer de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden" waarvan hij/zij kennis heeft genomen.
 • Geef uw voorkeuren aan met betrekking tot de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

De Gebruiker valideert vervolgens de aanmaak van zijn Klantenaccount door de daarvoor bestemde knop te gebruiken.

De registratie van de Gebruiker wordt per e-mail bevestigd op het door de Gebruiker opgegeven adres.

Artikel 3 – HOE BESTELLEN

Op alle verkopen op de Site zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing die beschikbaar zijn in het gedeelte "Algemene Verkoopvoorwaarden" op de Site.

Bestellingen worden als volgt geplaatst:

 • De Gebruiker raadpleegt de beschikbare Producten en kan de belangrijkste kenmerken van het (de) Product(en) waarin hij/zij geïnteresseerd is te weten komen door te klikken op het tabblad "Meer kenmerken" onder elk Product.  De technische fiches geven informatie over de opslagcapaciteit, de schermgrootte en de Specific Absorption Rate (SAR) van het Product. De SAR kwantificeert het maximale niveau van blootstelling van de gebruiker aan elektromagnetische golven, voor gebruik aan het oor. De Franse regelgeving bepaalt dat de SAR niet hoger mag zijn dan 2 W/kg.
 • De Gebruiker selecteert het (de) Product(en) dat (die) hij (zij) wenst te bestellen door ze toe te voegen aan zijn "winkelmandje".
 • De gebruiker controleert zijn winkelmandje en valideert het met de daarvoor bestemde knop;
 • De Gebruiker identificeert zichzelf met behulp van de inloggegevens die hij heeft gekregen bij het aanmaken van zijn Klantaccount, of maakt een Klantaccount aan indien van toepassing;
 • De gebruiker vult zijn achternaam, voornaam, afleveradres en telefoonnummer in en klikt vervolgens op "Doorgaan naar verzending" om de aflevermethode voor zijn bestelling te kiezen;
 • De Gebruiker vermeldt de gekozen betalingsmethode en, indien van toepassing, de contactgegevens die nodig zijn om de betalingsmethode te gebruiken;

Tot de laatste fase van de betalingsvalidatie kan de Gebruiker terugkeren naar de vorige pagina's en zijn/haar bestelling en de verstrekte informatie corrigeren of wijzigen. Er wordt gespecificeerd dat het Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld in het geval van niet-levering als gevolg van een fout in de gegevens die de Gebruiker heeft ingevoerd in zijn/haar Klantaccount.

 • De Gebruiker bevestigt de betaling.

De Gebruiker garandeert dat de informatie die hij/zij verstrekt om bestellingen te plaatsen echt, nauwkeurig, volledig, up-to-date en waarheidsgetrouw is. Hij verbindt zich ertoe zich de identiteit of het betaalmiddel van een derde niet toe te eigenen.

In het geval dat de Gebruiker onjuiste gegevens blijkt te hebben verstrekt en/of in het geval van een vermoeden van fraude, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om lopende bestellingen op te schorten. Als er geen rectificatie plaatsvindt binnen 10 werkdagen na het verzoek van het Bedrijf om rectificatie, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de bestelling te annuleren en/of het klantaccount van de Gebruiker op te heffen.

ARTIKEL 4 – ORDEROPVOLGING

Gebruikers hebben toegang tot de geschiedenis en status van hun bestellingen door in te loggen op hun klantaccount via het tabblad "Mijn account" en vervolgens "Mijn bestellingen".

Om verbinding te maken met hun klantaccount, moeten gebruikers hun inloggegevens invoeren.

ARTIKEL 5 – RETOURPROCEDURE

Alle voorwaarden voor het retourneren van Producten zijn vastgelegd in de AV.

Om het Product te retourneren, dient de Gebruiker het "retourbeleid" voor Producten te raadplegen dat bij deze AV is gevoegd.

ARTIKEL 6 – ACCOUNT VAN KLANT VERWIJDEREN

Als de Gebruiker zijn/haar Account wil verwijderen, kan hij/zij een verzoek sturen naar :

 • Op de Site, door in te loggen op uw klantaccount met uw inloggegevens en het tabblad "Mijn gegevens verwijderen" te gebruiken in het gedeelte "Gegevensbescherming" onder aan de pagina; of
 • Per e-mail naar het volgende adres: solution@hubside.store.

De Onderneming verplicht zich om dit verzoek in behandeling te nemen en te beantwoorden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, binnen maximaal dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek.

Zodra hun klantaccount is verwijderd, erkennen Gebruikers dat zij niet langer in staat zullen zijn om hun bestellingen te volgen of nieuwe Producten op de Site te bestellen.

ARTIKEL 7 – VERANTWOORDELIJKHEID

1. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

 • Beveiliging

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle maatregelen te nemen die hij geschikt acht om zijn apparatuur en zijn eigen gegevens, software of andere items te beveiligen, met name tegen besmetting door virussen en/of pogingen tot inbraak waarvan hij het slachtoffer kan worden.

 • Informatie verstrekt door de gebruiker

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar Inloggegevens en het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van frauduleus gebruik van zijn/haar Klantaccount.

De Gebruiker is als enige en volledig verantwoordelijk voor verlies, verduistering of gebruik van de Inloggegevens en de gevolgen daarvan. In een dergelijk geval dient de Gebruiker het Bedrijf hiervan op de hoogte te stellen en zijn/haar Inloggegevens onverwijld te wijzigen.

2. Bedrijfsaansprakelijkheid

 • Toegankelijkheid

De Onderneming verbindt zich ertoe alle redelijke middelen aan te wenden om de Gebruiker toegang te verlenen tot de Site, onder voorbehoud van de technische vereisten die hierin worden vermeld, of in geval van een toevallige onderbreking of een onderbreking die noodzakelijk is voor de goede werking van de Site, zoals een onderhoudsoperatie of een periode die is gereserveerd voor het maken van back-ups van gegevens.

De Gebruiker verklaart echter volledig op de hoogte te zijn van het feit dat technische risico's van invloed kunnen zijn op het internetnetwerk en dat de Onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld, in het bijzonder voor moeilijkheden bij de toegang tot de Site die te wijten zijn aan dergelijke risico's en die niet uitsluitend aan haar te wijten zijn of aan factoren die buiten haar macht liggen.

 • Schade door verstoring van het internetnetwerk

De Vennootschap kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan informatie, programma's, bestanden of databases als gevolg van het gebruik van de Site door storingen in het internetnetwerk die niet uitsluitend aan haar te wijten zijn of door factoren die buiten haar interventie vallen.

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS

Alle verzamelde informatie en gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld in overeenstemming met de voorwaarden zoals uiteengezet in het gedeelte "Wettelijke informatie en persoonsgegevens" van de Site en beschikbaar via de volgende link: https://www.hubside.store/nlbe/algemene-verkoopvoorwaarden-van.

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij alle rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens (recht op informatie en toegang, recht van verzet, recht op beperking van de verwerking en portabiliteit, recht op rectificatie en verwijdering) kan uitoefenen door een verzoek te sturen naar het adres solution@hubside.store.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De handelsmerken "HUBSIDE" en "HUBSIDE STORE" zijn beschermd en geregistreerd bij het INPI; ze behoren toe aan HUBSIDE SAS. De elementen waaruit de site bestaat (algemene structuur, teksten, scripts, afbeeldingen, eventuele video's en pictogrammen) zijn het exclusieve eigendom van HUBSIDE.STORE of van derden die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan. Alle rechten van reproductie of representatie zijn strikt voorbehouden.

De logo's, handelsmerken en iconen met betrekking tot alle andere bedrijven en Producten die op de Site worden genoemd, zijn het respectieve eigendom van hun auteurs en/of eigenaren. Bijgevolg is elke reproductie, representatie, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig, van de Site of de elementen ervan, door welk procédé en op welke drager dan ook (papier, digitaal, enz.) verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HUBSIDE SAS en/of HUBSIDE.STORE en/of de derde rechthebbenden, op straffe van schending van het auteursrecht en/of modellen en / of handelsmerken.

Met name het niet uitdrukkelijk toegestane gebruik van deze merken of logo's, ongeacht of deze toebehoren aan HUBSIDE SAS, HUBSIDE.STORE of aan derden, stelt de gebruiker van de site (hierna "de gebruiker") bloot aan strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging.

ARTIKEL 10 – KLACHTEN - BEMIDDELING

In geval van een geschil kan de Gebruiker een schriftelijk verzoek indienen bij de klachtendienst van HUBSIDE.STORE - 1 rue Camille Claudel - 26100 ROMANS SUR ISERE, per telefoon op 04 75 45 78 06 of per e-mail op het volgende adres: service.client@hubside.store.

Als de Gebruiker echter niet tevreden is na zijn uitwisselingen met de klachtenafdeling van HUBSIDE.STORE, kan hij/zij ook, zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen, het advies vragen van de Consumentenbemiddelaar aan wie HUBSIDE.STORE rapporteert met betrekking tot geschillen in verband met online verkoop. In overeenstemming met artikelen L.616-1 en R.616-1 van de Franse consumentenwet, bieden wij een consumentenbemiddelingsdienst aan. De gekozen bemiddelingsinstantie is: CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. In geval van een geschil kunt u uw klacht indienen op de website: https://cnpm-mediation-consommation.eu of per post door te schrijven naar CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De interpretatie, geldigheid en uitvoering van de AGV worden beheerst door Frans recht.

Alle geschillen waartoe deze AVU aanleiding kunnen geven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht.

De Handelsrechtbank van Romans-sur-Isère is als enige bevoegd voor elke vordering die voortvloeit uit een rechtspersoon.

BIJLAGE - RETOURBELEID

Dit retourbeleid is van toepassing op alle retourzendingen van Producten door de Klant als onderdeel van zijn herroepingsrecht en/of de uitvoering van zijn garanties in overeenstemming met de Algemene Verkoopvoorwaarden.

DE REDENEN VOOR HET RETOURNEREN VAN UW PRODUCT :

Ben je van gedachten veranderd en wil je je product retourneren?

Om je Product terug te sturen, herinneren we je eraan dat je :

 • Informeer ons over je beslissing om de overeenkomst te herroepen binnen een periode van maximaal dertig (30) dagen vanaf de levering van je product;

We herinneren je eraan dat je ons op de hoogte kunt brengen van je beslissing:

 • Door je Product samen met het retourformulier rechtstreeks naar ons terug te sturen; of
 • Door het herroepingsformulier te gebruiken dat beschikbaar is aan het einde van de AV; of
 • Door middel van een ondubbelzinnige verklaring.

Deze documenten kunnen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: solution@husbide.store, of per post naar HUBSIDE.STORE.COM Service Retour - 1 Rue Camille Claudel - 26100 Romans-sur-Isère.

Retourneer het Product dan uiterlijk 14 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, volgens de procedure beschreven in artikel 2) hieronder.

Let op ...

 • Nieuw aangekochte producten moeten worden teruggestuurd in dezelfde staat als op de leveringsdatum (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.), zodat ze opnieuw in nieuwe staat kunnen worden verkocht. Producten die door de Klant worden geopend, incompleet, beschadigd of vuil worden geretourneerd, worden niet teruggenomen of kunnen het voorwerp zijn van een inruilaanbod met korting.
 • Productretouren die na de deadline worden ingediend, worden door het bedrijf geweigerd.
 • Is je Product defect of niet in overeenstemming met je Bestelling? Is je Product kapot?
 • Uw Product wordt gegarandeerd in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Als het ontvangen Product niet in overeenstemming is met je Bestelling, defect is of kapot is, kun je je Product aan ons retourneren door de procedure te volgen die wordt beschreven in artikel 2) hieronder.

HOE RETOURNEER IK MIJN PRODUCT?

Volg de onderstaande stappen om je product te retourneren:

 • Log in op je klantenaccount en klik op het tabblad "Mijn bestellingen".
 • Klik vervolgens op het tabblad "Details bekijken
 • Download het retourformulier door op het tabblad "Producten retourneren" te klikken.
 • Vul alle velden op het retourformulier in;
 • Verpak het volledige Product (originele verpakking, accessoires, instructies, enz.) zorgvuldig en passend (noppenfolie of gelijkwaardige bescherming) in een stevige kartonnen doos.
 • Zorg ervoor dat uw pakket het volgende bevat: Het Product, het ingevulde retourformulier en een kopie van de aankoopfactuur voor het Product (gegeven bij levering).

Als je je factuur kwijt bent, kun je deze downloaden via het tabblad "Mijn bestellingen" bij "Details weergeven" naar "Factuur weergeven").

Stuur uw pakket naar het volgende adres HUBSIDE.STORE - Service retour - 1 rue Camille Claudel 26100 Romans-sur-Isère.

RETOURKOSTEN

Als u van gedachten bent veranderd (zoals beschreven in punt 1.1)

 • In overeenstemming met de Algemene voorwaarden herinneren wij u eraan dat :
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten.
 • U bent verantwoordelijk voor het kiezen van de vervoerder en het organiseren van het transport. De risico's die van invloed kunnen zijn op het Product tijdens het transport (schade, verlies of diefstal) blijven uw verantwoordelijkheid totdat het Product aan de Onderneming is overhandigd.

We raden je aan een transportmethode te kiezen die de traceerbaarheid van je product garandeert.

Als je Product defect of niet-conform is of kapot is gegaan (zoals beschreven in punt 1.2):

In overeenstemming met de GCS herinneren wij u eraan dat de kosten voor het retourneren van uw Product worden vergoed door ons Bedrijf, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het Product defect, niet-conform of gebrekkig is (behalve in de gevallen van uitsluiting waarnaar wordt verwezen in artikel 7 van de GCS).
 • De gebruikte transportdiensten zijn die van TNT (https://www.tnt.com);
 • U moet een verzoek tot terugbetaling sturen in duidelijke bewoordingen en met vermelding van: uw voornaam, uw achternaam, uw bankgegevens, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, een kopie van uw aankoopfactuur evenals een kopie van het betalingsbewijs met betrekking tot de transportdienst van het geretourneerde Product, hetzij per post naar het adres HUBSIDE.STORE --1 rue Camille Claudel 26100 Romans-sur-Isère, of per e-mail naar solution@hubside.store.

Attentie

Vergoeding van kosten kan in de volgende gevallen worden geweigerd:

 • In geval van misbruik (bijvoorbeeld het retourneren van een ander product dan het gekochte) ;
 • Als het Product wordt geretourneerd buiten de garantieperiode of om andere dan de in punt 3.2 genoemde redenen, of
 • In het geval van het gebruik van een andere transportdienst dan die van TNT en bij gebrek aan goede ontvangst van het Product door de teams van HUBSIDE.STORE.
GERETOURNEERDE PRODUCTEN TRACEREN

Product geretourneerd onder je herroepingsrecht.

Bij ontvangst van uw Product controleren onze teams de staat van het Product en controleren ze of het Product compleet is.

Binnen een indicatieve periode van tweeënzeventig (72) werkuren na de datum van ontvangst van uw Product wordt u telefonisch op de hoogte gebracht:

 • Bevestiging dat je het volledige betaalde bedrag (prijs van het Product + verzendkosten van de eerste verzending) terugkrijgt; of
 • Bevestiging van terugbetaling van de betaalde bedragen minus een korting om rekening te houden met de staat van het Product (bijv. beschadigd Product); of
 • Tijdelijke weigering met verzoek tot regularisatie of definitieve weigering van terugbetaling, naargelang het geval.

Op voorwaarde dat de AVV en GCU worden nageleefd, zal de terugbetaling plaatsvinden onder de voorwaarden en binnen de termijnen die in de AVV zijn vermeld.

Defect, niet-conform of gebrekkig product.

Na analyse van je Product brengen onze teams je telefonisch op de hoogte, binnen een indicatieve periode van tweeënzeventig (72) werkuren na de datum van ontvangst van je Product:

 • Als uw Product niet wordt gedekt door de garanties zoals uiteengezet in de AV, en/of
 • Mogelijke oplossing(en) gezien het ondervonden probleem, de staat van het Product en de beschikbaarheid van Producten en onderdelen op de markt.

Als er meer dan één optie is, moet u het Bedrijf informeren over de oplossing die u hebt gekozen. De gekozen oplossing wordt binnen maximaal dertig (30) werkdagen na ontvangst van uw Product geïmplementeerd, op voorwaarde dat u het Bedrijf binnen maximaal achtenveertig (48) uur na het voorstel van het Bedrijf op de hoogte hebt gesteld van uw beslissing.

Als de reparatie of vervanging van het Product niet wordt gedekt door de toepasselijke garanties, kan het Bedrijf, naar eigen keuze, een prijsopgave voor reparatie ter validatie aan de Klant voorleggen of het Product binnen maximaal dertig (30) werkdagen aan de Klant retourneren.